En el camí de renova la Schaublin 13, és bon moment per endreçar el suport de la làmpada i la seva connexió. La làmpada es fixa en el lateral de la màquina i, a l’interior, una caixeta de connexions fóra molt desitjable. He fet una caixa a mida de planxa de ferro.

Començo marcant amb una certa precisió una planxa de gruixa mitjana i la tallo amb una serra de mà. Els cantos s’han foradat prèviament per facilitar el doblegat.

Després, es fan els doblecs sobre el cargol de ferrer ajudant-se d’un martell lleuger. Els darrers doblecs necessitaran ajudar-se d’alguns passamans que permetin passar dins la caixa tal i com es veu a les següents fotos.

El següent pas és soldar les arestes de la caixa. Ho fem amb el soplet d’autògena.

Finalment, es forada la caixa i es repoleixen les costures amb la llima. Només falten unes mans de pintura.

La caixa la cargolarem per la banda interior de la màquina aprofitant els mateixos forats passants que es fan servir per collar el suport de la làmpada. Amb aquesta caixeta, la connexió queda més endreçada i el tub elèctric amb els cables molt més ben fixat.